MISSION STATEMENT OF THE BUILDING BARGAINING COUNCIL NORTH &WEST BOLAND

The mission of the Building Bargaining Council North & West Boland is to provide a central non-political forum for the employers and employees in the Building Industry for negotiating and promoting:

  • An Agreement with equitable conditions of Employment in the Building Industry in the North & West Boland
  • Labour Peace
  • An effective and efficient labour force
  • Stable conditions of Employment
  • To contribute to the development and maintenance of a free, fair and prosperous Building Industry

 

 

MISSIE VAN DIE BOUBEDINGINGSRAAD NOORD EN WES BOLAND

Die missie van die Boubedingingsraad Noord en Wes Boland is om `n sentrale, nie-politiese forum daar te stel, en te voorsien, vir alle werkgewers en werknemers in die Bou Industrie, ten opsigte van onderhandelinge en die bevordering van:

  • `n Ooreenkoms met billike en regverdige diensvoorwaardes vir die Bou Industrie in die Noord en Wes Boland
  • Arbeidsvrede
  • `n Effektiewe en doeltreffende arbeidsmag
  • Stabiele diensvoorwaardes
  • Om by te dra tot die ontwikkeling en instandhouding van `n vrye, regverdige en voorspoedige Bou Industrie