Building Bargaining Council North & West Boland
P.O. Box 240
162 Durban Street, Worcester, 6849
Tel: 023 342 0085
Fax: 023 347 3630
E-mail: worcester@bbcnwbol.org.za
Web: www.bbcbol.co.za

Die Raad reageer graag op die berig in die Weslander van 24 Junie 2021

Hiermee die amptelike terugvoer van die Noord en Wes Boland Boubedingingsraad oor die berig wat verskyn het in die Weslander op 24 Junie 2021 (Berig hier)

1. Die Wet op Arbeidsverhoudinge No. 66 van 1995, soos gewysig, het ten doel om ekonomiese ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid, arbeidsvrede en die demokratisering van die werkplek te bevorder asook om uitvoering aan artikel 27 van die Grondwet te gee; om die organiseringsregte van vakbonde te reguleer; om kollektiewe bedinging by die werkplek en op sektorale vlak te bevorder, aan te help en te vergemaklik.

2. Die kollektiewe ooreenkoms van die Bounywerheid Bediningsraad van Noord en Wes Boland was bekragtig deur die Minister van Arbeid en uitgebrei na nie-partye vir drie jaar vanaf 1 Januarie 2021 tot en met 31 Oktober 2023.

3. Die Minister van Arbeid sal die uitbreiding van die Raad se kollektiewe ooreenkoms na nie-partye alleenlik bekragtig het as daar aan al die voorwaardes voldoen is soos uiteengesit in Artikel 32 van die Wet op Arbeidsverhoudinge no. 66 van 1995, soos gewysig.

4. In die aangeleentheid van die Free Market Foundation v Minister of Labour & Others (2016)8 BLLR 805 (GP) het die Hooggeregshof reeds bepaal dat die uitbreiding van kollektiewe ooreenskomste na nie-partye nie ongrondwetlik is nie.

5. Mnr. Louw wat namens die Meesterbouersvereniging Weskus optree probeer om ‘n baie sombere prentjie te skets van die Raad wat reeds sedert 1956 bestaan. Dit is egter vreemd dat die maatskappy Wesbron waarvan Mnr. Louw ‘n direkteur is, meld dat Wesbron ‘n geregistreerde lid is van die Meesterbouersvereniging Boland wat wel ‘n party is tot die Bounywerheid Bedingingsraad (Kaap die Goeie Hoop). Hierdie is loodreg teenstrydig met dit waarvoor die Meesterbouersvereniging Weskus homself voor beywer. Die Meestersbouersvereniging Boland is ingelig oor hierdie toedrag van sake en om sy lede dienooreenkomstig in te lig.

6. Ongelukkig is die Meesterbouersvereniging Weskus nie in terme van die Wet op Arberidsverhoudinge No.66 van 1995, soos gewysig, geregistreer as ‘n werkgewersorganisasie nie en kan dus nie aanspraak daarop maak om werkgewers te verteenwoordig in die boubedryf nie.

7. Die Raad kan voorts dus nie toelaat dat Mnr. Louw sy opinies en sienswyses op die Raad probeer afdwing nie aangesien dit geensins tot voordeel van die boubedryf is nie.

8. Voorts maak Mnr. Louw verder aannames oor baie ander aspekte onder meer dat die Raad gefinansier word deur hoë boetes wat feitelik onkorrek is.en nie gestaaf is deur enige bewyse nie.

9. Die Raad kommunikeer voortdurend met werkgewers en werknemers in sy area van jurisdiksie deur middel van omsendskrywes en die Raad se kantore is ter alle tye toeganklik vir alle werkgewers en werknemers.

10. Die ongelukkigheid van sommige werknemers oor vakansiefondsbetalings aan die einde van ‘n jaar kan ongelukkig slegs voor die deur van hulle werkgewers gelê word wat gedurende die jaar ‘n laer klas byvoordeel vir sy werknemers aangekoop het as waarop die werknemer geregtig is en of te min byvoordele aangekoop het.

11. Mnr. Louw wil verder voorhou dat die wetgewende bepalings soos vervat in die Raad se Kollektiewe Ooreenkoms onder meer dat boukontrakteurs slegs van geregistreerde voldoenende (“compliant”) sub-kontrakteurs gebruik mag maak ‘n verlammende impak op die boubedryf het. Ter inligting vir Mnr. Louw is hierdie ‘n bepaling wat gevind word in alle kollektiewe ooreenkomste van Boubedingingsrade in Suid-Afrika om soedoende uitvoering te gee aan die Wet op Arbeidsverhoudinge no.66 van 1995, soos gewysig, asook artikel 27 van die Grondwet van Suid-Afrika. In sommige gevalle probeer hoofkontrakteurs hulle verpligtinge te ontduik met betrekking tot die Raad se kollektiewe ooreenkoms deur van sub-kontrakteurs gebruik te maak.

12. Bedingingsrade in Suid-Afrika moet daarteen waak dat sulke optredes nie verder tot die sosio-ekonomiese verval van onskuldige werknemers lei nie.

13. Die Raad wil dus van die geleentheid gebruik maak om individuele werkgewers te nooi om in gesprekvoeringe te tree met die Raad op ‘n konstruktiewe manier indien hulle kwellende aangeleenthede wil bespreek.

14. Die Raad is verder verbind om te alle tye in die beste van belange van werkgewers en werknemers in die Boubedryf in sy area van jurisdiksie op te tree.

Kind Regards

Lionel Ontong
Secretary: Building Bargaining Council North & West Boland

 

Building Bargaining Council North & West Boland
P.O. Box 240
162 Durban Street, Worcester, 6849
Tel: 023 342 0085
Fax: 023 347 3630
E-mail: worcester@bbcnwbol.org.za
Web: www.bbcnwbol.org.za

             
 

To cancel click here, to edit your subscription click here.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *